ทรงพระเจริญ
Untitled Document
ผู้บังคับกองพัน

นาวาโท บดินทร์   นิธิอุทัย

เมนูหลัก
post_home.gif เกี่ยวกับกระทิงดำ
petitrond.gif หน้าแรก
petitrond.gif ประวัติโดยย่อ
· ประวัติธงไชยเฉลิมพล
petitrond.gif เกียรติประวัติ
petitrond.gif อดีตผู้บังคับบัญชา
petitrond.gif ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
petitrond.gif ตราสัญลักษณ์หน่วย
petitrond.gif เครื่องแบบของหน่วย
petitrond.gif วีดีทัศน์แนะนำหน่วย
petitrond.gif หมายเลขโทรศัพท์ นย.
icon_menu_3.gif เรื่องทั่วไป
petitrond.gif ดาวน์โหลด
petitrond.gif ติดต่อเรา
petitrond.gif เข้าสู่ระบบ
petitrond.gif แนะนำและบอกต่อ
petitrond.gif กระดานข่าว
petitrond.gif อัปโหลดรูปโชว์ออฟ
petitrond.gif ส่งการ์ดอวยพร
petitrond.gif เผยแพร่ข่าวสาร
petitrond.gif บันทึกยุทธการสำคัญ
petitrond.gif อ่านระเบียบข้อบังคับทหาร
petitrond.gif ตารางเวรประจำพระองค์
icon_menu_7.gif ประมวลภาพสำคัญ
petitrond.gif ปี 2550
petitrond.gif ปี 2551
petitrond.gif ปี 2552
petitrond.gif ปี 2553
ลิ้งหน่วยงานราชการ

ลิ้งทหารลิ้้งหน่วยงานทหาร เว็บทหาร กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉก.นย.ทร. พัน.ร.๙ รอ. กองทัพเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนชุทพลทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน กองพันทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่3 กองนายทหารนักเรียน
BlackBull Gallery
สำหรับคอบอล

คลิกเพื่อเข้าชม
ดาวน์โหลด
· 1: สร้างสัญลักษณ์ทางทหาร
ดาวน์โหลด 661 ครั้ง

· 2: พจนานุกรมทหาร
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง

· 3: แจก midi-karaoke
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง

แผนผังหน่วยงาน
อดีตผู้บังคับบัญชา
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี ชาย อินทรประสิทธิ์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๔๙๘-๒๕๐๐
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี มณฑล สงขกุล
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๑
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี ประชา กนิษฐชาติ
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๐๒
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี สมจิตต์ ธัมมรัคคิติ
ดำรงตำแหน่ง ๒๕๐๒-๒๕๐๓
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท โชติ พรหมมานต
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๐๓-๒๕๐๔
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท สามารถ หงสวีณะ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๐๔-๒๕๐๕
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาเอก จรง ตุลยานนท์
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๐๕-๒๕๐๕
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท มณฑล ธานินทร์ปฐมรัฐ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๐๕-๒๕๐๕
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท สิทธิพล เจริญผล
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๐๕-๒๕๐๗
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี ประโยชน์ จุนณะปิยะ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๐๗-๒๕๐๙
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี สุทรรศน์ จูฑะพล
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๐๙-๒๕๑๑
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท สมหวัง ตันเสถียร
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๑๑-๒๕๑๖
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท สง่า แดงดีเลิศ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๑๖-๒๕๑๘
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ปรีชา โสภณติลก
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๑๘-๒๕๑๙
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท บุญเชิด จูภาวัง
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๑๙-๒๕๒๑
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท สันทนา พิไชยแพทย์
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๒๑-๒๕๒๓
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท บัญชา วิยาภรณ์
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๒๓-๒๕๒๕
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท สุรินทร์ รอดสวาสดิ์
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๒๕-๒๕๒๗
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท เทอดศักดิ์ พรหมศิริ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๒๗-๒๕๒๙
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท พงษ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๒๙-๒๕๓๒
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท เทพรังสรรค์ ศิลปบรรเลง
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๓๒-๒๕๓๔
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ธำรง เดชวรรณ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๓๔-๒๕๓๕
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ทวี พิกุลทอง
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๓๕-๒๕๓๗
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท สุวัตถิ ชิตเดชะ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๓๗-๒๕๓๘
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท อาคม แตงอ่อน
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๓๘-๒๕๓๙
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท มงคล ประยูรศุข
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๓๙-๒๕๔๐
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท วรพงษ์ ทองเรือง
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๔๐-๒๕๔๑
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ชัยวัฒน์ คุ้มทิม
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๔๑-๒๕๔๓
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ทวี วงศ์วาน
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๔๓-๒๕๔๕
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ปัญญา โกยม
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๔๕-๒๕๔๖
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ณรงค์ วงษ์ประเสริฐ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๔๖-๒๕๔๙
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท เกรียงไกร ทองคำ
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๔๙-๒๕๕๑
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท พงษ์ศักดิ์ ทองไสย
ดำรงค์ตำแหน่ง ๒๕๕๑-๒๕๕๒
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท รัฐโรจน์ อภิรัชช์รัศมี
ดำรงค์ตำแหน่งตั้งแต่ ๒๕๕๒-๒๕๕๔
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ปนต มีมอญ
ดำรงค์ตำแหน่งตั้งแต่ ๒๕๕๔-๒๕๕๖
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท ชิดพงษ์ พุ่มแก้ว
ดำรงค์ตำแหน่งตั้งแต่ ๒๕๕๖-๒๕๕๘